C.Зоригийг хөнөөсөн хэргийн шүүх хурал хаалттай үргэлжилж байна


С.Зоригийн амь насыг хөнөөсөн хэрэгт шүүхээс ял сонссон Т.Содномдаржаа, Ц.Амгаланбаатар, Т.Чимгээ нарт холбогдох хэргийн давж заалдах шатны шүүх хурал /2017.03.15/ нийслэл дэх Эрүүгийн хэргийн Давж заалдах шатны шүүхийн байранд болсон.  Шүүх хурал анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн ч яллагдагч нарын гомдлын дагуу шүүх хуралдаанаар хэргийг дахин хэлэлцэхээр болжээ.

Тиймээс Улсын Дээд шүүхийн хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх  өнөөдрийн хуралдаанаар Б.Содномдаржаа, Ц.Амгаланбаатар, Т.Чимгээ нарт холбогдох хэргийг хэлэлцэж байна.

Шүүх хуралдаанд ерөнхий шүүгчээр Ц.Зориг, шүүгчээр Д.Эрдэнэбалсүрэн, Б.Цогт, Б.Батцэрэн,Ч.Хосбаяр нар оролцож байна.  Шүүх хуралдаан эхлэхэд шүүгдэгч Т.Чимгээгийн өмгөөлөгч С.Оюунцэцэг болони шүүгдэгч Б.Содномдаржаагийн өмгөөлөгч Л.Мөнхтөр нар шүүх хуралдааныг нээлттэй хийх хүсэлт гаргасан юм. Шүүгдэгч нарын өмгөөлөгчид шүүх хуралдааныг нээлттэй явуулах хүсэлт гаргалаа. Шүүх бүрэлдэхүүн хүсэлтийг хүлээж авах эсэхийг зөвлөлдөн Эрүүгийн хэргийн хянан шийдьвэрлэх тухай хуулийн 34.4 дүгээр зүйл ангийн дагуу шүүх бүрэлдэхүүн хүсэлтийг хүлээж авсангүй.

Шүүх хуралдаан хаалттай үргэлжилж байна.

Өмнө нь давж заалдах шатны шүүх хурлаар анхан шатны шүүхийн гаргасан шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн юм. Анах шатны шүүх хурлаас С.Зориг агсныг хөнөөсөн хэргийн шүүх хурал өнгөрсөн оны арванхоёрдугаар сард болж, шүүгдэгч Б.Содномдаржаа, Ц.Амгаланбаатар, Т.Чимгээ нарт 24-25 жилийн ял оноосон юм. 

Тодруулбал, шүүгдэгч Т.Чимэгээд 24 жилийн ялыг чанга дэглэмтэй эмэгтэйчүүдийн хорих ангид эдлүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Харин шүүгдэгч  Б.Содномдаржаа, Ц.Амгаланбаатар нарт 25 жилийн хорих ял оноосон юм. Ингэхдээ тэд 23 жилийг нь гянданд, үлдсэн хоёр жилийг нь онцгой дэглэмтэй хорих ангид эдлэхээр болсон юм.


Энэ сэдэвт 130 , 36, 8 , 13

С.Зориг агсны хэргийн эргэн тойронд
Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд eagle.mn хариуцлага хүлээхгүй.

Сэтгэгдэл бичих (7)

 1. .Ñ.ÇÎÐÈÃÈÉÍ ÕÝÐÝà ÃÝÃ× ÒÎÃËÎÎÌ ÓÓ. Ñ.Çîðèãèéí õýðýã óëñ òºð÷äèéí òîãëîîì áîëæ óäààøèð÷ áàéãàà íü óëñ òºðèéí çîðèëãîòîé. Ìàíàé öàãäàà àìüä ãýð÷òýé áàéòóãàé,ìºð íü áàëðààä 10,20 æèë áîëñîí õýðãèéã èëýð¿¿ëäýã áàéòëàà ¿¿íèéã èëýð¿¿ëýõã¿é áàéíà ãýäýã øàë õóäëàà Ñ.Çîðèãèéí õýðãèéã èëýð¿¿ëýõ òàëààð äîðõè àðãà õýìæýýã 1999 îíä àâñàí áàéõ þì. 1999 îíû 08 ñàðûí 23 íû ºäðèéí ÌÓ-í Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 547 òîîò òóøààëààð, ÌÓ-í ÓÈÕ-í ãèø¿¿í Çàñãèéí ãàçðûí ãèø¿¿í, Äýä á¿òýöèéí ÿàìíû ñàéäûí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýã÷ àñàí Ñ.Çîðèãèéí àìü íàñûã õºíººñºí ýð¿¿ãèéí 830142 òîîò õýðãèéí ã¿éöýòãýõ àæëûí ¿éë àæèëëàãààã èäýâõæ¿¿ëýõèéí òóëä ÒÓØÀÀÕ ÍÜ: 1. Ãýìò õýðýã èëýð¿¿ëýõ àæëûí õýñãèéã äàðààõ á¿ðýëäõ¿¿íòýéãýýð ¿íäñýí àæëààñ íü ÷ºëººëæ 1999-08-30 íû ºäðººñ 1999-09- 20 –íû ºäºð õ¿ðòýë áàéãóóëñóãàé. ¯¿íä: Àæëûí õýñãèéí àõëàã÷ Á.Ýðäýíýñàìáóó –Ñýëýíãý àéìãèéí ÇÄ-í äýðãýäýõ öàãäààãèéí ãàçðûí äýä äàðãà, öàãäààãèéí õóðàíäàà Àæëûí õýñãèéí îðëîã÷ Ä.×óëóóíáàò Ýð¿¿ãèéí öàãäààãèéí ãàçðûí Îíö õ¿íä ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ õýëòñèéí àæèëòàí ,öàãäààãèéí õóðàíäàà. Ãèø¿¿äýä: Ö.Õ¿äýð÷óëóóí Äîðíîò àéìãèéí ÖÃ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷, Öàãäààãèéí õóðàíäàà Ý.Òóëãà Áàÿíãîë ä¿¿ðãèéí ÖÕ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷ ,öàãäààãèéí õîøóó÷, Ò.Îþóíáààòàð Íèéñëýëèéí öàãäààãèéí ãàçðûí Ãýìò õýðýã èëýð¿¿ëýõ õýëòñèéí àõëàõ òºëººëºã÷ öàãäààãèéí àõìàä, Á.Áàò-ªëçèé Äàðõàí –Óóë àéìãèéí ÖÃ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä, Ç,Ãîìáî. Îðõîí àéìãèéí ÖÃ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä Ä.Áàòáàÿð. Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí ÖÕ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä Ñ.Ãàíáàò. Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí ÖÕ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä Ä.Íàñàíäàëàé. Òºâ àéìãèéí öàãäààãèéí ãàçðûí ýð¿¿ãèéí òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä Ä.Ýíõáàÿð. Ñýëýíãý àéìãèéí ÖÃ-í Àëòàíáóëàã ñóìûí õýñãèéí òºëººëºã÷, Ö.Àçáàÿð.Ñîíãèíî õàéðõàí ä¿¿ðãèéí ÖÕ-í òºëººëºã÷, öàãäààãèéí äýñëýã÷ Ë.Øèíýáàÿð. Ñýëýíãý àéìãèéí ÖÃ-í æîëîî÷,öàãäààãèéí àõëàõ àõëàã÷ Ä.ªëçèéõóòàã,ÖÅÃ-í àâòîáàçûí æîëîî÷ öàãäààãèéí àõëàõ àõëàã÷ 2. Àæëûí õýñãèéí ¿éë àæèëëàãààíä òîãòìîë õÿíàëò òàâüæ øóóðõàé óäèðäëàãààð õàíãàæ ,àæëûí ¿ð ä¿íã ºäºð á¿ð íàäàä òàíèëöóóëàõûã Ýð¿¿ãèéí öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãà /öàãäààãèéí õóðàíäàà À.Äóëààíæàðãàë/- ä ¿¿ðýã áîëãîñóãàé. 3.Àæëûí õýñýãò áàéð,ºäºðò õîîëëîõ,òîìèëîëòûí çàðäëûí õºðºí㺠ãàðãàõûã Ñàíõ¿¿,àõ àõóé,õàíãàëò ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðûí äàðãà /öàãäààãèéí õóðàíäàà À.Ýíõ-Àìãàëàí/-íä çºâøººðñ¿ãýé. 4. Àæëûí õýñýãò øààðäàãäàõ àâòîìàøèí,ñýëáýã õýðýãñýë,òóñëàõ ìàòåðèàë ãàðãàõûã Àâòîáàçûí äàðãà /öàãäààãèéí õóðàíäàà Ñ.Öýâýýíëõààçàë/-ä äààëãàñóãàé. ÄÀÐÃÀ ,ÖÀÃÄÀÀÃÈÉÍ ÕÓÐÀÍÄÀÀ ………..Ä.ÌªÐªÍ èéì òóøààë ãàð÷ îëîí àéìàã,ä¿¿ðãèéí öàãäààãèéí ãàçðûí ìýðãýæñýí òóðøëàãàòàé ìºðäºí áàéöààã÷äûã àæèëëóóëñàí áàéäàã. Ýíý àæèë 20 õîíîã ¿ðãýëæëýýä ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýí àæëûí òàéëàíãàà ºãººä ýíý àæëûí õýñýã òàòàí áóóãäñàí áàéíà. Òýõýýð Çîðèãèéí õýðýã èëýðñýí ãýñýí ¿ã. Ó÷èð íü Ýíý àæèë 20 õîíîã ¿ðãýëæëýýä “¯¿ðãýý ã¿éöýòãýí “ àæëûí òàéëàíãàà ºãººä òàòàí áóóãäñàí áàéãàà ó÷èð Ñ.Çîðèãèéí õýðãèéã èëýð¿¿ëñýí áàéãàà þì. Ãýòýëä ÿàãààä îäîî áîëòîë îëîí íèéòýä ìýäýýëýõã¿é íóóãààä áàéãààãèéí ó÷ðûã òýð ¿åèéí öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãà ÓÈÕ-í ãèø¿¿í õóðàíäàà Ä.̺ðºí ìýäýõ ó÷èðòàé. 2000 îíû ñîíãóóëüä îðîõäîî Ä.̺ðºí Ñ.Çîðèãèéí õýðãèéã èëýð¿¿ëíý ãýæ çóðàãòààð îëîí ò¿ìýíä ìýäýãäýæ áàéñàí ÷ èëýð¿¿ëýýã¿é ºäèé õ¿ðñýí íü õà÷èðõàëòàé. Ãýõäýý ýíý õýðãèéí ó÷ðûã õàìãèéí ñàéí ìýäýæ áàéãàà õ¿í áîë Ä.̺ðºí þì. Ä.̺ðºíä ýíý àëëàãûí á¿õ áàðèìò áàéãàà ø¿¿ . ̺í ýíý àæèëä îðîëöñîí äýýðõè õ¿ì¿¿ñ á¿ãä ë ìýäýæ áàéãàà ø¿¿. Òèéì ó÷èð îäîî Çîðèãèéí õýðãèéã èëýð¿¿ëíý ãýæ øîóääàãàà áîëèõ õýðýãòýé. À.Æàãàé

  0 0 Хариу бичих
 2. BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI. BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.

  0 0 Хариу бичих
 3. BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI. BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.BUGDIIG TSAAZAAR AWAARAI.

  0 0 Хариу бичих
 4. bugdiig n tsaazaar aw.

  0 0 Хариу бичих
 5. Ард түмэнд мэдээлэл өг

  0 0 Хариу бичих
 6. захиалагч нарыг хэлүүлэх л хэрэгтэй

  0 0 Хариу бичих
 7. Тавын таван шүүгч шүүж байна. Үнэхээр сайхан харагдаж байна. Энэ хэргийг илрүүлэхэд хуулийн байгууллага ялангуяа цагдаа тагнуул яаж ажилласан бэ, үүнийг зүгээр л улс төржүүлж иргэдийг төөрүүлж байсан юм байна гэдэгийг нийтэд та бүхэн зарлаж өгөөрэй. Наад хэд чинь бол алуурчид мөн шүү. Захиалагчийг нь хэлүүлэх хэрэгтэй шүү.

  0 0 Хариу бичих